Донесени Планови

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ 12, БЛОК 04 ОПШТИНА БУТЕЛ - СКОПЈЕ

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Измена и дополна на ДУП за градска четврт ССИ 02, Општина Бутел, Скопје

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

Изменување и дополнување на Урбанистички план вон населено место за Индустриска зона Визбегово со разработка на блок 14, КО Визбегово, Општина Бутел