УП за КП 414 и КП 415 КО Визбегово

Преглед до проектот на следниот:

ЛИНК