Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

28 декември, 2020 - Во Финансии и Економија

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ бр.5/02), член 28 став 1 од Законот за финансирање на
единиците на локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр,61/04, 96/04, 67/07,
156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 “Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.244/19)) и член 42 став 1 од Статутот на Општина Бутел Пречистен текст
(“Службен гласник на општина Бутел“ бр.03/14), Советот на Општина Бутел на 43-та
седница одржана на 28 декември 2020 година, донесе:
Б У Џ Е Т
на Општина Бутел за 2021 година

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.