Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

15 ноември, 2021 - Во Финансии и Економија

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ бр.5/02), член 28 став 1 од Законот за финансирање на
единиците на локална самоуправа (“(“Службен весник на РМ“ бр,61/04, 96/04, 67/07,
156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 42 став 1 од Статутот на Општина Бутел
Пречистен текст (“Службен гласник на општина Бутел“ бр.03/14), Советот на
Општина Бутел на 2-та седница одржана на 15.11.2021 година, донесе:

 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ
на Општина Бутел за 2021 година

  • Измени и дополнувања на Буџет 2021 - Ноември pdf (330kb) [ превземи ]

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.