Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

19 јули, 2021 - Во Финансии и Економија

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 32 од Законот за финансирање на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 15609 и 47/11) и член 42 став 1 од Статутот на Општина Бутел – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Бутел“ бр.03/14), Советот на Општина Бутел на 50 -та (on-line) Седница одржана на 19 .07.2021 година, донесе

 

ОДЛУКА
за усвојување на периодични извештаи за
вториот квартал од 2021 година

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.