Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

Комисии на совет

 1. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
  Претседател:
  Стојан Петкуќевски
  Член: Игорче Милановски
  Член: Оливера Николовска
  Член: Мартин Бошковиќ
  Член: Аљајдин Сали

 2. Комисија за статут и прописи
  Претседател: Весна Ѓорѓевска
  Член: Ѓокица Божиновски
  Член: Теодора Спасенцовска
  Член: Чедо Николовски
  Член: Аљајдин Сали

 3. Комисија за финансирање,буџет и локален  економски развој
  Претседател: Јасмина Кирковска
  Член: Ѓокица Божиновски
  Член: Теодора Спасенцовска
  Член: Чедо Николовски
  Член: Аљајдин Сали

 4. Комисија за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина
  Претседател: Никола Божиновски
  Член: Ѓокица Божиновски
  Член: Весна Ѓорѓевска
  Член: Мартин Бошковиќ
  Член: Сеад Арслани

 5. Koмисија за општествени дејности
  Претседател: Оливера Николовска
  Член: Теодора Спасенцовска
  Член: Весна Ѓорѓевска
  Член: Сељвете Муртези
  Член: Аљајдин Сали

 6. Комисија за спорт
  Претседател: Игорче Милановски
  Член: Александар Ѓорчевски
  Член: Стојан Петкуќевски
  Член: Чедо Николовски
  Член: Самир Исени

 7. Комисија за признанија и награди
  Претседател: Љејља Исени
  Член: Дарко Димовски
  Член: Јасмина Кирковска
  Член: Никола Божиновски
  Член: Игорче Милановски

 8. Комисија за еднакви можности меѓу мажите и жените
  Претседател: Сељвете Муртези
  Член: Љејља Исени
  Член: Теодора Спасенцовска
  Член: Александар Ѓорчевски
  Член: Оливера Николовска

 9. Комисија за односи меѓу заедниците
  Претседател: Самир Исени
  Член: Сеад Арслани
  Член: Стојан Петкуќевски
  Член: Никола Божиновски
  Член: Теодора Спасенцовска

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.