Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ-ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделениети за инспекциски работи – општински инспекторат ги врши работите поврзани со:
– Врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на општината, врз основа и во согласност со закон и ја координира својата работа со другите сектори во рамки на општинската администрација;
– Врши инспекциски надзор во областа на комуналните работи, комуналната хигиена; градежништвото; урбанистичкото планирање; заштитата на животната средина; домувањето и управувањето со станбените објекти;
– Други работи од надлежност на општината.

КОНТАКТ
Раководител на Одделение: 
Телефон:
Е-маил:
Работно време: Понеделник – Петок: 08:00– 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.