Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛЕР

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР ги врши работите кои се однесуваат на:

 • Следење на состојбите и организирање изградба, реконструкција и одржување на јавното зеленило, дрворедите, фонтаните и друга комунална опрема оставена на улиците и на други јавни површини;
 • Врши работи поврзани со заштитата и унапредувањето на животната средина и природата;
 • Се грижи за јавното осветлување на подрачјето на општината, врши одржување на локални патишта;
 • Спроведува политиката за локален економски развој согласно програмите на Советот и на Градоначалникот на општината, како и спроведување постапки за обезбедување донации за локален развој и изградба на општината;
 • Соработува околу прибирањето на податоци за аплицирање со конкретни проекти од име на општината;
 • Предлага и спроведува мерки за поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и претприемништвото;
 • Води регистар на деловни субјекти на територија на Општината;
 • Изготвува стратегии и планови за локален економски развој, стратегија за поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и претприемништвото и акциските планови за нивна реализација;
 • Следење на состојбата во локалната економија и подготовка на стратешки и акциски документи и податоци потребни за подготовка на конкретни проекти од областа на локалниот економски развој;
 • Изготвува проекти од областа на локалниот економски развој;
 • Следи конкурси за домашни и странски донации, изготвува проекти и аплицира по истите;
 • Врши и други работи кои што ќе му бидат доверени врз основа на закон или друг пропис.

КОНТАКТ

Раководител на Одделение: Лепосава Илиева
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.