Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО- ПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за нормативно- правни, административни и општи работи ги врши работите што се однесуваат на:

  • изготвување одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на градоначалникот и на советот на општината;
  • дава мислење на актите од аспект на нивната законитост;
  • ги следи прописите и нивните измени и дополнувања;
  • застапување на општината во правните работи и спорови пред надлежните судови и други органи во РМ по претходно овластување од градоначалникот;
  • врши стручни и организациони работи за советот и градоначалникот; обезбедување на непречено одржување на редот во општинската зграда; упатување на странките до надлежните служби и канцеларии;
  • обезбедување на непречено работење на опремата, инвентарот и инсталациите во работните простории, добавка на канцелариски материјали, ситна опрема и инвентар и евиденција на залихите на материјали, обезбедување на непречено функционирање на моторните возила;
  • достава на материјали за потребите на Советот на општината и општинската администрација;

КОНТАКТ

Раководител на одделение: Александра Чивлачки
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.