Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност ги врши следниве работи:

  • Врши внатрешна ревизија согласно со закон и со ситемот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од Општината согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерството за финансии;
  • Подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија; врши оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на факторите на ризик;
  • Врз основа на анализи од работењето, ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;
  • Ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и актите на органите на Општината

КОНТАКТ

Раководител на Одделение:
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:30 – 16:30 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.