Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ГРАДЕЖНИШТВО

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за урбанизам, просторно планирање и градежништво ги врши работите што се однесуваат на:

  • Просторното и урбанистичкото планирање во општината и покренување  иницијативи и предлози за донесување или изменување на детални урбанистички планови;
  • Издавање изводи од ДУП, решенија за локациски услови, одобренија за градби за објекти од надлежност на општината;
  • Врши и други работи од надлежност на општината.

КОНТАКТ

Раководител на Одделение: Ана Младеновска
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.