Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОДДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА И РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ

НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за финансиска ревизија и ревизија на успешност ги врши следниве работи:

  • Врши надзор (контрола) за навремено, економично и ефикасно остварување на правата и интересите на граѓаните во постапката за остварување на нивните права во општинската администрација;
  • Ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
  • Обезбедува евидентирање на ревизорски активности и ревизорски докази, како и чување на документите од ревизиите најмалку 10 години;
  • Ја утврдува и оценува усогласеноста на работењењто со законите, подзаконските акти и актите на општината;
  • Врши и други работи во согласност со законите и другите прописи.

КОНТАКТ

Раководител на Одделение:
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:30 – 16:30 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.