Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ООУ “ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ -ПЕНКО”

      Општинското основно училиште „Петар Здравковски-Пенко“, Бутел, Скопје е јавна воспитна-образовна установа, верифицирана со акт бр.10-644/3 од 12.04.1994 година. Училиштето е основано во 1968 година од Собрание на Општина Кале со акт бр.06-12484 од 17.07.1968 година и има изградена долгогодишна традиција. Од тогаш до денес континуирано се развива и напредува и е се поблиску до европските образовни модели.
      Лоцирано е  во Општина Бутел и згрижува ученици од повеќе националности, различни социјални и културни средини од потполни и непотполни семејства.
Училиштето има дејност: Воспитно образовен  процес во основно образование.
Наставата се изведува на три наставни јазика и тоа: македонски, албански и турски наставен јазик.
      Имајќи го во предвид фактот дека ученикот е оската околу која се одвива целокупниот воспитно-образовен процес, но и дека во реализација на истиот се имплементирани повеќе фактори, нашето училиште има цел да прерасне во современо училиште со европски стандарди, кое преку употреба на најсовремени воспитно-образовни методи ќе нуди учење за цел живот и ќе создава здрави, млади генерации обучени со неопходните вештини за да се справат со сите животни предизвици. 

Површина на дворот: 13928 m2
Површина на објектот: 5385 m2
Тип образовна институција: Основно училиште
Населба: Бутел
Адреса: ул.Втора македонска бригада бр.84
Е-маил: petarzdravkovski@yahoo.com ou-petarzdravkovskipenko-butel@schools.mk
Веб-страница: /
Телефон: +38922616859
Директор: Мевлиде Елези Круези
Број на наставници: 104
Број на ученици: 1726

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.