Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА БУТЕЛ

НАДЛЕЖНОСТИ
Секретарот на Општина Бутел ги врши следните работи:
– Ја координира работата на општинската администрација;
– Работи на унапредување на организацијата и условите за работа, функционирањето и методот на работа на општинската администрација;
– Јa поддржува работата на Градоначалникот;
– Дава упатства за работа на раководните и другите државни службеници;
– Се грижи за спроведувањето на оддлукте, заклучоците, насоките и упатствата на Градоначалникот;
– Одговара за уредноста и ажурноста во работните предмети и вршење на административни работи во општината;
– Ја координира работата во подготвувањето на материјали и документи од стратешко значење на општината, Советот на општината и др.;
– Соработува со секретарите на централната и локалната власт, со домашни и меѓународни организации на соодветно ниво и со претставници на граѓанскиот сектор особено во контекст на обезбедување на слободен пристап на информации од јавен карактер;
– Учествува во работата на работните тела на општината;
– Формира Комисија за спроведување на постапка за вработување и врши избор на ново вработени;
– Формира Комисија за водење на дисиплинска постапка за дисиплинси престап и изрекува дисциплински мерки

КОНТАКТ
Секретар: Вене Тасев
Телефон: 02 600 506
Е-маил:
Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.