Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

Одделение за управување со човечки ресусрси

Одделението за управување со човечки ресурси ги врши следните работи:

  • го спроведува организацискиот надзор на органот;
  • обезбедува методолошка, организациска и техничка поддршка при изготвување на систематизацијата на работните места;
  • учествува во изготвување на нацрт-правилник за работните места во општината;
  • изготвува аналитички извештаи;
  • планира и изведува обуки за вработените во општинската администрација;
  • соработува со Одделението за внатрешна ревизија за планирањето и изведувањето на обуката за внатрешна ревизија;
  • врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.