СЕДНИЦА НА ЛОКАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Во просториите на Општина Бутел се одржа седница на локалниот Совет за превенција при Општина Бутел. На седницата присуствуваше градоначалникот Велимир Смилевски, Командирот на полициската станица „Бутел“ Сашко Комненовиќ, како и претставници на Секторот за Внатрешни работи-Скопје. На седницата се разговараше за зголемување на безбедноста на територијата на локалната самоуправа во пресрет на почетокот на учебната, како и заедничко делување во прекршување и непочитување на мерките за заштита од КОВИД-19 .


Në ambientet e Komunës së Butelit, u mbajt një seancë e Këshillit lokal për Parandalimin në Komunën e Butelit. Në seancë morën pjesë Kryetari i komunës Velimir Smilevski, Komandanti i stacionit policor “Butel” Sasko Komnenovic, si dhe përfaqësues të Sektorit për Punë të Brendshme-Shkup. Seanca diskutoi rritjen e sigurisë në territorin e vetëqeverisjes lokale në pritje të fillimit të vitit shkollor, si dhe veprimin e përbashkët në shkelje dhe mosrespektimin e masave të mbrojtjes kundër KOVID-19.