Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

OДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, ИНФОРМИРАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА СО ГРАЃАНИ И ПРОТОКОЛАРНИ РАБОТИ

НАДЛЕЖНОСТИ

Oдделението за координација на активностите на градоначалникот, информирање, комуникација со граѓани и протоколарни работи ги врши следните работи:

  • Одговара  за организацијата и спроведувањето на информирањето на јавноста и медиумите за активностите на органите на Општината, јавните претпријатија и јавните установи од надлежност на општината;
  • Прима и постапува по усни и писмени претставки од граѓаните од надлежната област; се грижи за организацијата и за подготовката на белешки и записници од протоколарните и работните средби и состаноци на Градоначалникот на Општината;
  • Ги организира протоколарните и работните средби и состаноци на Градоначалникот на Oпштината;
  • Се грижи за организирање на работите поврзани со посетите на Градоначалникот во странство;
  • одговара  за дефинирањето на содржините и информациите што се пласираат на веб-страната на општината;
  • Организира и спроведува анкети и јавни трибини по прашања од надлежност на општината;
  • Дава предлози за иницирање или унапредување на соработката на Oпштината со збратимените градови, со странски и меѓународни донатори, организации и кредитори;
  • Врши други работи што ќе му ги довери раководителот на секторот.

КОНТАКТ

Раководител на одделение:
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.