Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

OДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА СОВЕТОТ И РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОВЕТОТ

НАДЛЕЖНОСТИ

Oдделението за подршка на советот и работните тела на советот ги врши следните работи:

  • Врши стручни, организациони и други работи во подготвувањето и реализирањето на седниците на Советот и работните тела на Советот;
  • Изготвување на Записници и потсетници за седниците на Советот и работните тела на Советот; дава мислења во врска со изготвување на заклучоци, мислења, извештаи и други видови материјали за Советот и работните тела на Советот од аспект на нивна усогласеност со законите и другите прописи;
  • Изготвува заклучоци, мислења, извештаи и други видови материјали за Советот и работните тела на Советот;
  • Организира и извршува работи на преведување и лекторирање на актите;
  • Обезбедување устен и симултан превод за потребите на Советот при одржување на седниците и објавување на материјалите од седниците;
  • Обликување и подготвување на актите на Советот за прогласување и објавување.

КОНТАКТ

Раководител на одделение: Бесник Идризи
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.